กิจกรรม

ร่วมจัดทำหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์


วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และเมคคาทรอนิกส์ ร่วมจัดทำหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และเข้าร่วมพิธีส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระปกเกล้า โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

...