นายประทีป ภู่เพชร

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย
นับถือ ศาสนาพุทธ
เกิดวันที่ 17 ตุลาคม 2517
ภูมิลำเนาจังหวัดเดิม: เพชรบุรี
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 198 ตำบล ท่าราบ อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี
โทรศัพท์มือถือ: 082-2548525
e-mail: prateep@nicec.ac.th
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า
คติพจน์ ผลเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง