ประวัติส่วนตัว

alternative

นายประทีป ภู่เพชร

สัญชาติ:ไทย
เชื้อชาติ:ไทย
นับถือ:ศาสนาพุทธ
เกิดวันที่: 17 ตุลาคม 2517
ภูมิลำเนาจังหวัดเดิม: เพชรบุรี
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 198 ตำบล ท่าราบ อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี
โทรศัพท์มือถือ: 082-2548525
e-mail: prateep@nicec.ac.th
วุฒิการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.)วิศวกรรมไฟฟ้า
คติพจน์: ผลเกิดจากการกระทำของตัวเราเอง

รายชื่อนักเรียน